Wykorzystywanie cookies
Nasza strona wykorzystuje pliki cookies. W ramach naszej witryny internetowej wykorzystujemy pliki cookies w celu optymalizacji jej funkcjonalności i zapewnienia komfortu użytkowania. Strona używa również pliki cookies pochodzące od podmiotów trzecich. Więcej informacji można uzyskać w naszej
"Informacji dotyczącej ochrony danych osobowych"
oraz
"Warunkach korzystania ze stron internetowych".

Zamknięcie okienka oznacza, że użytkownik wyraża zgodę na wykorzystywanie plików cookies.
x
Strona główna / Polityka prywatności

Polityka prywatności

Bardzo dziękujemy za zainteresowanie stronami internetowymi SEW-EURODRIVE Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi (92-518) przy ul. Technicznej 5 oraz naszą ofertą i działalnością. Ochrona Państwa prywatności podczas przetwarzania danych osobowych jest dla nas kwestią bardzo ważną. Dane osobowe, pozyskiwane podczas Państwa wizyt na naszych stronach internetowych oraz w związku z przeprowadzaniem naszych procesów operacyjnych przetwarzane są w sposób poufny oraz zgodny z przepisami prawa.

Dane osobowe


Informujemy, że za pośrednictwem naszych stron internetowych nie pozyskujemy danych osobowych (takich jak nazwiska, adresy, numery telefonów, adresy e-mail), chyba że dobrowolnie udostępnili nam Państwo powyższe dane np. poprzez dokonanie rejestracji czy wypełnienie ankiety lub jeśli wyrazili Państwo zgodę na powyższe lub odpowiednie przepisy prawa dotyczące ochrony danych osobowych na to pozwalają.

Sposób oraz cel wykorzystywania danych osobowych


Informujemy, że przetwarzamy Twoje dane osobowe udostępnione poprzez stronę internetową zgodnie z przepisami rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) („RODO”)

Kto jest administratorem moich danych osobowych?


Administratorem Twoich danych osobowych jest SEW-EURODRIVE Polska sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi, ul. Techniczna 5, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000079236, NIP: 7261678845, REGON: 471388462 („Administrator”).
Możesz się z nami skontaktować w sprawach ochrony Twoich danych osobowych i realizacji przysługujących Ci praw, w związku z ochroną tych danych, poprzez:
 • Formularz kontaktowy na stronie www pod adresem:
  www.SEW-EURODRIVE.pl
 • Adres e-mail:
  rodo@SEW-EURODRIVE.pl
 • Telefon kontaktowy:
  +48 42 293 00 00
Pisemnie, na adres siedziby Administratora, wskazany powyżej.

Na jakiej podstawie oraz w jakim celu moje dane osobowe są przetwarzane?


1. na podstawie Twojej zgody, udzielonej zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a) RODO, w celu wskazanym w takiej zgodzie;
2. na podstawie Twojego zainteresowania naszą ofertą handlową, w celu zawarcia umowy dotyczącej oferowanych produktów lub usług.

Kto jest odbiorcą moich danych osobowych?


Jako Administrator, możemy przekazywać Twoje dane osobowe następującym kategoriom podmiotów:
1. podmiotom, którym powierzyliśmy przetwarzanie Twoich danych osobowych w naszymi imieniu podmiotom, którym powierzyliśmy przetwarzanie Twoich danych osobowych w naszymi imieniu, realizującym usługi na rzecz Administratora (w szczególności księgowe, informatyczne, prawne, techniczne);
2. pracownikom Administratora, upoważnionym do przetwarzania danych osobowych;
3. podmiotowi dominującemu Administratora tj. SEW INDUSTRIEBETEILIGUNGS GMBH z siedzibą w Bruchsal, Republika Federalna Niemiec;

Czy moje dane osobowe są przekazywanie do państw trzecich lub organizacji międzynarodowych?


Jako Administrator nie przekazujemy Twoich danych osobowych poza terytorium Unii Europejskiej oraz Europejskiego Obszaru Gospodarczego.

Jak długo moje dane osobowe są przechowywane?


Jako Administrator, przechowujemy Twoje dane osobowe pozyskane w celach rekrutacyjnych do czasu, aż zgłosisz sprzeciw względem ich przetwarzania w tym celu lub cofniesz zgodę.

Jakie prawa mi przysługują, w związku z przetwarzaniem moich danych osobowych?


Poniżej znajdziesz listę praw, które przysługują Ci w związku z przetwarzaniem Twoich danych osobowych.
Aby zrealizować swoje niżej wymienione prawa:
 • wyślij żądanie pod adres email:
  rodo@SEW-EURODRIVE.pl
 • zadzwoń pod numer telefonu kontaktowego:
  +48 42 293 00 00
 • udaj się do:
  SEW-EURODRIVE Polska Sp. z o.o. ul. Techniczna 5, 92-518 Łódź


Mam prawo do:


 • dostępu do moich danych osobowych

  Możesz od nas zażądać szeregu informacji o tym jak przetwarzamy Twoje dane osobowe, w tym:
  • dlaczego przetwarzamy Twoje dane osobowe;
  • jakie kategorie danych osobowych przetwarzamy;
  • komu przekazujemy Twoje dane osobowe;
  • jak długo przechowujemy Twoje dane osobowe, lub jakie są kryteria dla ustalania tego okresu;
  • z jakie źródła uzyskaliśmy Twoje dane osobowe (jeżeli nie byłeś to Ty);
  • czy przetwarzanie danych obejmuje automatyczne podejmowanie decyzji (tzw. profilowanie).
  Zwracamy Twoją uwagę, że wyżej wymienione informacje znajdują swoje odzwierciedlenie w niniejszym dokumencie.
  Możesz także zażądać od nas kopii swoich danych osobowych, jakie przetwarzamy. Może (ale nie musi) wiązać się to jednak z opłatami równymi kosztom obsługi Twojego żądania.
  Jeżeli pobranie opłat będzie koniczne, niezwłocznie poinformujemy Cię to tym, przed realizacją żądania.
 • sprostowania moich danych osobowych
  Jeżeli uważasz, że Twoje dane osobowe są niezgodne ze stanem faktycznym, możesz zwrócić się do nas o korektę. W przypadku chęci skorygowania danych, prosimy o dostarczenie dokumentu potwierdzającego zmiany.
  Prosimy również o informowanie nas o zmianach Twoich danych, które dotychczas przetwarzamy, celem zapewnienia ich aktualności i rzetelności.
 • usunięcia moich danych osobowych oraz do bycia zapomnianym
  Przykładowo, jeżeli Twoje dane osobowe są przez nas przetwarzane w sposób niezgodny z prawem, dłużej niż to konieczne lub bez powodu, możesz poprosić nas o skasowanie tych informacji.
 • ograniczenia przetwarzania moich danych osobowych
  Możesz zwrócić się do nas z prośbą o ograniczenie przetwarzania Twoich danych osobowych wyłącznie do ich przechowywania lub wykonywania uzgodnionych z Tobą działań, jeżeli Twoim zdaniem mamy nieprawidłowe dane na Twój temat lub przetwarzamy je bezpodstawnie.
 • wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania moich danych osobowych
  Możesz wnieść do nas sprzeciw wobec przetwarzania Twoich danych w celu prowadzenia marketingu bezpośredniego.
  Prosimy pamiętać, że skorzystanie z tego prawa spowoduje zaprzestanie przez nas przetwarzania Twoich danych w celu marketingu bezpośredniego.
  Poza tym, możesz sprzeciwić się przetwarzaniu Twoich danych osobowych na podstawie prawnie uzasadnionego interesu w celach innych niż marketing bezpośredni, a także wówczas, gdy przetwarzanie jest nam niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub do sprawowania powierzonej nam władzy publicznej.
  W takim wypadku, prosimy o wskazanie Twojej szczególnej sytuacji, która Twoim zdaniem uzasadnia zaprzestanie przez nas przetwarzania objętego sprzeciwem.
  Na skutek wniesionego sprzeciwu przestaniemy przetwarzać Twoje dane w tych celach, za wyjątkiem sytuacji, kiedy wykażemy, że podstawy przetwarzania przez nas Twoich danych osobowych są nadrzędne wobec Twoich praw lub też że Twoje dane są nam niezbędne do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.
 • przenoszenia moich danych osobowych
  Jesteś uprawniony do tego, by uzyskać od nas w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego (np. na komputerze) Twoje dane osobowe, które nam dostarczyłaś.
  W ramach tego uprawnienia możesz też zlecić nam przesłanie tych danych bezpośrednio innemu podmiotowi.
 • wycofania zgody na przetwarzanie moich danych osobowych
  Jeżeli udzieliłeś nam zgody na przetwarzanie Twoich danych osobowych, w dowolnym momencie możesz cofnąć zgodę na przetwarzanie Twoich danych osobowych. Pamiętaj jednak, że cofnięcie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie Twojej zgody przed jej wycofaniem.
 • wniesienia skargi do organu nadzorczego
  Jako osoba fizyczna, której dane osobowe są przetwarzane, jesteś uprawniony do tego, aby złożyć w sprawie przetwarzania danych osobowych skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych lub innego właściwego organu nadzorczego, realizującego zadania z zakresu ochrony danych osobowych.
Prosimy pamiętać, że powyższy opis dotyczący tego, co oznaczają poszczególne prawa, ma charakter wyłącznie informacyjny oraz nie stanowi pomocy lub opinii prawnej.

Czy muszę podawać moje dane osobowe?


Pozyskujemy Twoje dane osobowe ponieważ:
1. wyraziłaś / -eś dobrowolną i wyraźną zgodę na przetwarzanie przez nas Twoich danych osobowych, w celach objętych przedmiotową zgodą;
2. jest to niezbędna do zawarcia z nami umowy dotyczącej oferowanych produktów lub usług;
Wskazujemy, że w przypadku braku lub odmowy podania Twoich danych osobowych niezbędnych do zawarcia umowy możemy odmówić zawarcia lub rozwiązać zawartą z Tobą umowę.

Czy w związku z przetwarzaniem moich danych osobowych dochodzi do zautomatyzowanego przetwarzania danych osobowych, w tym do profilowania?


W związku z przetwarzaniem Twoich danych osobowych nie dochodzi do zautomatyzowanego przetwarzania danych osobowych, w tym do profilowania.
U Administratora każdą decyzję, dotyczącą Twojej osoby, na podstawie danych, które o Tobie posiadamy, podejmuje człowiek. Używamy wprawdzie narzędzi teleinformatycznych do przetwarzania Twoich danych osobowych, lecz ten proces nie skutkuje tym, że decyzje podejmowane są w sposób zautomatyzowany (np. przez algorytmy komputerowe). Zawsze za ostateczną decyzją stoi nasz pracownik.
Ponadto, w odniesieniu do Twoich danych osobowych nie dokonujemy profilowania, w tym znaczeniu, że nie wykorzystujemy Twoich danych osobowych do oceny Twoich cech, takich, jak przykładowo: analizy lub prognozy Twoich efektów pracy, sytuacji ekonomicznej, zdrowia, zainteresowań, wiarygodności lub przemieszczania się.

Dane pozyskiwane automatycznie, niebędące danymi osobowymi


Z chwilą wejścia na nasze strony internetowe automatycznie (tzn. nie poprzez rejestrację) zbierane są informacje, które nie są przyporządkowane do konkretnych osób (np. rodzaj wyszukiwarki internetowej oraz rodzaj używanego systemu operacyjnego, data i godzina wizyty na stronie, nazwa domeny strony internetowej, z której użytkownik dostał się na naszą stronę internetową, liczba wejść na stronę oraz średni czas pozostawania na niej, przeglądane strony internetowe). Na stronach internetowych zbierane i zapisywane są w celach marketingowych oraz optymalizacyjnych dane za pomocą technologii firmy etracker GmbH. Z danych tych można utworzyć pseudonimizowane profile użytkowników. W tym celu mogą być wykorzystywane pliki cookie.
Pliki cookies („ciasteczka") są to małe pliki tekstowe, które serwer zapisuje na dysku urządzenia końcowego użytkownika, dzięki czemu może go rozpoznać przy ponownym połączeniu.
Pliki cookie umożliwiają rozpoznanie wyszukiwarki. Dane pozyskiwane za pomocą technologii etracker GmbH bez odrębnej zgody Użytkownika nie będą wykorzystywane do identyfikacji jego danych osobowych jak również nie będą łączone z danymi osobowymi pseudonimizowanych profili użytkowników.
Wyżej opisane informacje są przez nas wykorzystywane w celu oceny atrakcyjności naszych stron internetowych oraz poprawienia ich zawartości i funkcjonalności.

Wykorzystywanie plików cookie


1. Pliki cookie SEW-EURODRIVE
Gdy odwiedzają Państwo nasze strony internetowe informacje w formie pliku cookie mogą zostać zapisane na Państwa komputerze, które służą do automatycznego rozpoznania Państwa komputera podczas kolejnej wizyty na naszych stronach internetowych.
Pliki cookie pozwalają między innymi:
na dostosowanie Państwa preferencji dotyczących oglądalności stron internetowych i ich funkcjonalności do Państwa zapotrzebowań,zapisanie Państwa hasła, w tym celu żeby Państwo nie mieli konieczności jego ponownego wpisywania podczas kolejnej wizyty.
Jeśli Państwo sobie nie życzą, żeby Państwa komputer był przez nas rozpoznawany mogą Państwo ustawić wyszukiwarkę internetową w Państwa komputerze w taki sposób, żeby usuwała pliki cookie z dysku twardego, blokowała je lub ostrzegała przed ich zapisaniem.
Może to jednak skutkować brakiem dostępności dla Państwa niektórych funkcji na naszych stronach internetowych.
2. Pliki cookie podmiotów trzecich
Oprócz własnych plików cookie (czyli tych umieszczonych bezpośrednio przez nas na stronach internetowych), istnieją także zewnętrzne pliki cookie umieszczane przez zewnętrzne podmioty, których komponenty stron zostały wywołane na naszych stronach internetowych.
SEW-EURODRIVE nie ma wpływu na proces przetwarzania danych osobowych przez powyższe podmioty. Informacje dotyczące danych osobowych oraz ich przetwarzania należy uzyskać ze stron internetowych wyżej opisanych podmiotów zewnętrznych.
Stosowanie wtyczek społecznościowych jako części mediów społecznościowych
Facebook
Nasze strony internetowe wykorzystują wtyczki społecznościowe z sieci społecznościowej Facebook.com, zarządzanej przez Facebook Inc., 1601 S. California Ave, Palo Alto, CA 94304, USA ("Facebook"). Wtyczki są identyfikowane poprzez logo serwisu Facebook lub przyrostek „Facebook", „lubię to", lub „udostępnij". Kiedy Użytkownik odwiedza stronę w naszych witrynach internetowych zawierających wtyczki, są one początkowo nieaktywne. Wtyczki nie są aktywowane, dopóki Użytkownik nie kliknie na znajdujący się na stronie przycisk. Aktywując wtyczki, Użytkownik ustanawia połączenie z serwisem Facebook i wyraża zgodę na przekaz danych do serwisu Facebook. Jeśli Użytkownik jest zalogowany w serwisie Facebook, Facebook może powiązać wizytę z kontem Użytkownika w serwisie Facebooka. Po wciśnięciu określonego przycisku, odpowiednie informacje są przekazywane bezpośrednio do serwisu Facebook przez przeglądarkę Użytkownika i tam przechowywane zgodnie z polityką Facebook. W celu uzyskania informacji dotyczących zakresu i celu gromadzenia danych, ich dalszego przetwarzania i wykorzystywania przez serwis Facebook, praw Użytkownika i ustawień jakie Użytkownik może skonfigurować w celu chronienia swojej prywatności, należy zapoznać się z regulacjami serwisu Facebook dotyczącymi ochrony danych. Jeśli Użytkownik nie chce, aby Facebook gromadził dane na jego temat za pośrednictwem naszych stron internetowych, powinien wylogować się z serwisu Facebook przed odwiedzeniem naszych stron internetowych.
Twitter
Nasze strony internetowe wykorzystują wtyczki społecznościowe z sieci społecznościowej Twitter, zarządzanej przez Twitter Inc., 1355 Market Street, Suite 900, San Francisco, CA 94103, USA („Twitter"). Wtyczki są identyfikowane poprzez logo serwisu Twitter lub przyrostek „tweet". Kiedy Użytkownik odwiedza stronę w naszych witrynach internetowych zawierających wtyczki, są one początkowo nieaktywne. Wtyczki nie są aktywowane, dopóki Użytkownik nie kliknie na znajdujący się na stronie przycisk. Aktywując wtyczki, Użytkownik ustanawia połączenie z serwisem Twitter i wyraża zgodę na przekaz danych do serwisu Twitter. Jeśli Użytkownik jest zalogowany w serwisie Twitter, Twitter może powiązać wizytę z kontem Użytkownika w serwisie Twitter. Po wciśnięciu właściwego przycisku, odpowiednie informacje są przekazywane bezpośrednio do serwisu Twitter przez przeglądarkę Użytkownika i tam przechowywane. W celu uzyskania informacji dotyczących zakresu i celu gromadzenia danych, ich dalszego przetwarzania i wykorzystywania przez serwis Twitter, praw Użytkownika i ustawień jakie Użytkownik może skonfigurować w celu chronienia swojej prywatności, należy zapoznać się z regulacjami serwisu Twitter dotyczącymi ochrony danych.
Google+
Nasze strony internetowe wykorzystują wtyczki społecznościowe z sieci społecznościowej plus.google.com, zarządzanej przez Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, Stany Zjednoczone („Google"). Wtyczki są identyfikowane poprzez logo serwisu Google+ lub przyrostek „Google+" lub „Google plus”, lub „+1". Kiedy Użytkownik odwiedza stronę w naszych witrynach internetowych zawierających wtyczki, są one początkowo nieaktywne. Wtyczki nie są aktywowane, dopóki Użytkownik nie kliknie na znajdujący się na stronie przycisk. Aktywując wtyczki, Użytkownik ustanawia połączenie z Google i wyraża zgodę na przekaz danych do Google. Jeśli Użytkownik jest zalogowany w Google+, Google może powiązać wizytę z kontem Użytkownika w serwisie Google+. Po wciśnięciu właściwego przycisku, odpowiednie informacje są przekazywane bezpośrednio do Google przez przeglądarkę Użytkownika i tam przechowywane zgodnie z polityką Google. W celu uzyskania informacji dotyczących zakresu i celu gromadzenia danych, ich dalszego przetwarzania i wykorzystywania przez Google+, praw Użytkownika i ustawień jakie Użytkownik może skonfigurować w celu chronienia swojej prywatności, należy zapoznać się z regulacjami Google dotyczącymi ochrony danych. Jeśli Użytkownik nie chce, aby Google gromadził dane na jego temat za pośrednictwem naszych stron internetowych, musi wylogować się z Google+ przed odwiedzeniem naszych stron internetowych. naszej strony.
YouTube
Nasze strony internetowe korzystają z platformy wideo YouTube zarządzanej przez YouTube LLC, 901 Cherry Ave. San Bruno, CA 94066 USA. YouTube jest platformą umożliwiającą odtwarzanie plików audio i wideo. Po załadowaniu strony na naszej witrynie internetowej zintegrowany odtwarzacz YouTube ustanawia połączenie z YouTube w celu zagwarantowania technicznej transmisji pliku audio lub wideo. Po ustanowieniu połączenia z YouTube, następuje transfer danych do YouTube. W celu uzyskania informacji dotyczących zakresu i celu gromadzenia danych, ich dalszego przetwarzania i wykorzystywania przez YouTube oraz praw Użytkownika i ustawień jakie Użytkownik może skonfigurować w celu chronienia swojej prywatności, należy zapoznać się z regulacjami portalu YouTube dotyczącymi ochrony danych.
LinkedIn
Nasze strony internetowe wykorzystują wtyczki społecznościowe z sieci społecznościowej LinkedIn, zarządzanej przez LinkedIn Corporation, 2029 Stierlin Court, Mountain View, CA 94043, USA ( "LinkedIn"). Wtyczki oznaczone są logo LinkedIn albo przyciskiem ''Udostępnij na LinkedIn''. Kiedy Użytkownik odwiedza stronę w naszych witrynach internetowych zawierającej wtyczki, są one początkowo nieaktywne. Wtyczki nie są aktywowane, dopóki Użytkownik nie kliknie na znajdujący się na stronie przycisk. Aktywując wtyczki, Użytkownik ustanawia połączenie z serwisem LinkedIn i wyraża zgodę na przekaz danych do serwisu LinkedIn. Jeśli Użytkownik jest zalogowany w serwisie LinkedIn, LinkedIn może powiązać wizytę z kontem Użytkownika w serwisie LinkedIn. Po wciśnięciu właściwego przycisku, odpowiednie informacje są przekazywane bezpośrednio do serwisu LinkedIn przez przeglądarkę Użytkownika i tam przechowywane. W celu uzyskania informacji dotyczących zakresu i celu gromadzenia danych, ich dalszego przetwarzania i wykorzystywania przez serwis LinkedIn, praw Użytkownika i ustawień jakie Użytkownik może skonfigurować w celu chronienia swojej prywatności, należy zapoznać się z regulacjami serwisu LinkedIn dotyczącymi ochrony danych.

Wycofanie zgody


W każdej chwili mogą Państwo wycofać zgodę na przechowywanie i wykorzystywanie Państwa danych osobowych przez oświadczenie złożone na piśmie wobec administratora Państwa danych, tj. SEW-EURODRIVE Polska Sp. z o.o., ul. Techniczna 5, 92-518 Łódź. Dane osobowe zostaną usunięte przez administratora Państwa danych po otrzymaniu przez niego odwołania zgody na ich przechowywanie i wykorzystywanie w przypadku jeśli operacje na danych osobowych opierają się wyłącznie na Państwa zgodzie na ich przetwarzanie. W przypadkach realizacji uprawnień bądź obowiązku wynikającego z przepisu prawa, lub gdy jest to związane z realizacją umowy SEW-EURODRIVE Polska Sp. z o.o. będzie nadal uprawniona do przetwarzania Państwa danych osobowych.

Bezpieczeństwo


SEW-EURODRIVE podejmuje działania techniczne oraz organizacyjne, które mają na celu ochronę Państwa danych osobowych przed niezamierzonym lub nieprawnym usunięciem, modyfikacją, utratą, nieuprawnionym przekazaniem oraz dostępem osób trzecich.

Wykorzystywanie linków zewnętrznych


Nasze strony internetowe zawierają linki do stron internetowych innych podmiotów. SEW-EURODRIVE nie odpowiada za politykę ochrony danych osobowych oraz treści stron internetowych innych podmiotów.

Kontakt


W razie wszelkich pytań odnośnie ochrony Państwa danych osobowych, prosimy o kontakt z administratorem Państwa danych, tj.
SEW-EURODRIVE Polska Sp. z o.o.
ul. Techniczna 5
92-518 Łódź
adres e-mail: rodo@SEW-EURODRIVE.pl

SEW-EURODRIVE