Wykorzystywanie cookies
Nasza strona wykorzystuje pliki cookies. W ramach naszej witryny internetowej wykorzystujemy pliki cookies w celu optymalizacji jej funkcjonalności i zapewnienia komfortu użytkowania. Strona używa również pliki cookies pochodzące od podmiotów trzecich. Więcej informacji można uzyskać w naszej
"Informacji dotyczącej ochrony danych osobowych"
oraz
"Warunkach korzystania ze stron internetowych".

Zamknięcie okienka oznacza, że użytkownik wyraża zgodę na wykorzystywanie plików cookies.
x
Strona główna / Warunki korzystania ze stron internetowych

Warunki korzystania ze stron internetowych 06/16

1. Zakres obowiązywania


Korzystanie ze stron internetowych zarządzanych przez SEW-EURODRIVE Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi (92-518) przy ul. Technicznej 5, zwaną dalej „SEW-EURODRIVE“, dopuszczalne jest wyłącznie na podstawie niniejszych Warunków, zwanych dalej „Warunkami”. Rejestracja następuje na zasadach określonych w punkcie 2 Warunków. W przypadku braku konieczności rejestracji rozpoczęcie korzystania ze strony oznacza akceptację Warunków w ich obowiązującej wersji.

2. Rejestracja


Z myślą o bezpieczeństwie obrotu prawnego niektóre ze stron internetowych SEW-EURODRIVE są chronione hasłem dostępu i zostają udostępnione wyłącznie zarejestrowanym użytkownikom. Niektóre ze stron internetowych SEW-EURODRIVE wymagają dodatkowych uprawnień i są tym samym udostępnione wyłącznie zarejestrowanym użytkownikom.

Użytkownicy nie są uprawnieni do występowania wobec SEW-EURODRIVE z wnioskami o udzielenie powyższych uprawnień jak również do występowania z roszczeniami o rejestrację na stronach internetowych powyższej Spółki.

SEW-EURODRIVE jest uprawniona do uniemożliwienia dostępu do stron poprzez dokonanie blokady danych dostępowych bez podania przyczyny, w szczególności w przypadkach gdy użytkownik podał przy rejestracji fałszywe dane, stracił uprawnienia do korzystania z chronionych hasłem dostępu lub udostępnionych mu stron internetowych SEW-EURODRIVE oraz jeżeli naruszył obowiązujące przepisy prawa.

Użytkownik zobowiązany jest do podania podczas rejestracji wyłącznie pełnych i zgodnych z prawdą danych oraz do niezwłocznego powiadamiania SEW-EURODRIVE o wszelkich ich późniejszych zmianach. Rejestracja nastąpi z chwilą podania imienia i nazwiska oraz adresu e-mail jak i ustalenia hasła dostępu przez użytkownika.

SEW-EURODRIVE wyśle wówczas w ramach procedury rejestracyjnej na podany adres e-mail wiadomość zawierającą link weryfikacyjny. Dostęp do stron chronionych hasłem dostępu zostanie odblokowany po kliknięciu przesłanego linka weryfikacyjnego tj. po potwierdzeniu autentyczności podanego adresu e-mail. Użytkownik zobowiązany jest zadbać o to, aby przesyłane do niego na podany adres e-mail wiadomości faktycznie do niego docierały.

3. Prawa i obowiązki użytkownika


Po wcześniejszym ustaleniu z użytkownikiem zostanie mu przyznana przez SEW-EURODRIVE niewyłączna i nieprzenoszalna licencja na korzystanie z oprogramowania i informacji, które SEW EURODRIVE udostępnia klientom poprzez ściągnięcie ze strony internetowej.

Jeśli nie zostały dokonane powyższe ustalenia licencja jest przyznawana automatycznie poprzez udostępnienie oprogramowania i informacji na stronie internetowej.

W ramach przekazywanego przez SEW-EURODRIVE oprogramowania użytkownik nie ma uprawnienia do domagania się wydania mu kodu źródłowego. Wyjątkiem jest kod źródłowy oprogramowania open source, którego warunki licencji wymagają wydawania kodu źródłowego, jeżeli tylko mają pierwszeństwo w stosunku do powyższego zapisu umowy.

W takim wypadku SEW-EURODRIVE udostępni użytkownikowi kod źródłowy w zamian za zwrot poniesionych kosztów.

Użytkownik zobowiązany będzie zadbać o to, aby uniemożliwić osobom trzecim dostęp do informacji, oprogramowania oraz dokumentacji udostępnionych mu w celach rejestracyjnych. Użytkownik nie jest uprawniony do sprzedaży, dzierżawy lub przekazania na innych zasadach osobom trzecim dostępu do informacji, oprogramowania, dokumentacji SEW-EURODRIVE. Jeżeli z obowiązujących przepisów prawa nie wynika nic innego, użytkownik nie jest uprawniony do zmiany, regresu lub tłumaczenia wstecznego oprogramowania lub dokumentacji ani też do wyodrębniania ich części. Użytkownik może wykonać kopię bezpieczeństwa oprogramowania, jeżeli kopia taka wymagana jest do zapewnienia możliwości jego przyszłego użytkowania, zgodnie z niniejszymi postanowieniami.

Użytkownik odpowiada za wszelkie zamówienia dokonane przy pomocy danych użytkownika oraz za każdą inną aktywność. Użytkownik, który dowie się o przypadkach niewłaściwego użycia jego danych przez osoby trzecie, zobowiązany jest do niezwłocznego pisemnego poinformowania o tym fakcie SEW-EURODRIVE (w razie konieczności również drogę e-mailową). Po wpływie takiego powiadomienia SEW-EURODRIVE uprawniona będzie do zablokowania dostępu do obszarów chronionych danym hasłem dostępu.

Użytkownik może w każdej chwili zażądać w formie pisemnej usunięcia jego rejestracji, jeżeli takiemu usunięciu nie stoi na przeszkodzie bieżąca realizacja stosunków umownych. W takim wypadku SEW-EURODRIVE usunie wszelkie dane użytkownika oraz jego pozostałe przechowywane dane osobowe. SEW-EURODRIVE jest w każdej chwili uprawniona do zablokowania dostępu do stron internetowych, w szczególności w przypadku naruszania przez użytkownika jego zobowiązań wynikających z niniejszych Warunków.

W związku z korzystaniem ze stron internetowych SEW-EURODRIVE zabrania się:
  • wyrządzania szkód osobom trzecim oraz naruszania ich praw osobistych,
  • naruszania praw ochronnych na przedmioty własności przemysłowej, praw autorskich oraz pozostałych praw własności,
  • przekazywania treści zawierających wirusy lub inne programy mogące uszkodzić oprogramowanie,
  • naruszania dobrych obyczajów,
  • dodawania, zapisywania i wysyłania treści oraz hiperłączy , w szczególności jeżeli hiperłącza i treści naruszają zobowiązanie do zachowania poufności lub są niezgodne z prawem,
  • rozpowszechniania wiadomości e-mail, które są spamem, reklam oraz nietrafnych ostrzeżeń przed wirusami oraz awariami funkcjonalności i tym podobnym oraz do nawoływania do uczestnictwa w grach w tym między innymi w grach losowych, piramidach finansowych, łańcuszkach wiadomości oraz grach w systemie piramidy.

4. Własność intelektualna


Strony internetowe SEW-EURODRIVE zawierają materiały w tym tekst, fotografie i inne obrazy oraz materiały dźwiękowe, chronione prawem autorskim lub innymi prawami własności intelektualnej.

Wszelkie prawa do znaków handlowych, prawa autorskie, prawa do bazy danych oraz wszelkie inne prawa własności niematerialnej, związane z treścią stron internetowych SEW-EURODRIVE (a także organizacja i układ tych stron) wraz z kodem zastosowanego oprogramowania, należą do SEW-EURODRIVE lub zostały przekazane SEW-EURODRIVE na mocy licencji udzielonej przez właściciela lub właścicieli tych praw w celu umożliwienia wykorzystania tych materiałów w ramach stron internetowych SEW-EURODRIVE.

Bez uzyskania wyraźnej pisemnej zgody SEW-EURODRIVE niedozwolone jest:
  • całkowite lub częściowe kopiowanie, modyfikowanie, rozpowszechnianie, użytkowanie czy powielanie w jakiejkolwiek innej formie treści zawartych na stronach internetowych SEW-EURODRIVE lub też kodu zastosowanego oprogramowania. Dotyczy to także marek oraz znaków towarowych, tabliczek znamionowych i logotypów firmowych SEW-EURODRIVE,
  • usuwanie zawiadomień o prawach autorskich, znakach towarowych lub innych prawach własności intelektualnej zawartych w oryginalnych materiałach lub jakichkolwiek materiałach skopiowanych lub wydrukowanych ze strony internetowej,
  • umieszczanie linków do stron internetowych SEW-EURODRIVE.

Użytkownik może wydrukować dowolne strony na własny użytek.

Poza prawami przyznanymi wyraźnie w ramach Warunków firma SEW-EURODRIVE udostępniając materiały na stronach internetowych SEW -EURODRIVE nie przyznaje użytkownikom stron żadnych innych praw jakiegokolwiek rodzaju, w szczególności praw autorskich, praw do nazw firm, praw ochronnych na przedmioty własności przemysłowej takich jak patenty, wzory użytkowe oraz marki. SEW-EURODRIVE nie jest również zobowiązana do przyznawania tego rodzaju praw.

5. Odnośniki i linki


Strony internetowe SEW-EURODRIVE zawierają linki do zewnętrznych stron internetowych. Po wejściu na tego rodzaju link, zewnętrzna strona internetowa może otworzyć się w trybie pełnoekranowym (w takim przypadku by powrócić do niniejszej strony należy użyć przycisku „wstecz” na przeglądarce) lub w niektórych przypadkach może otworzyć się w oknie Strony internetowej SEW-EURODRIVE (w takim przypadku można powrócić do strony internetowej SEW-EURODRIVE za pomocą przycisków nawigacyjnych w oknie).

W przypadku gdy zewnętrzna strona internetowa otworzy się w oknie strony internetowej SEW-EURODRIVE, dzieje się to wyłącznie w celu ułatwienia nawigacji i powrotu do obecnej strony i nie wskazuje na jakąkolwiek odpowiedzialność z naszej strony za zewnętrzną stronę internetową, nawet jeśli właścicielem i zarządzającym tej strony jest inna spółka grupy SEW-EURODRIVE.

Powyższe linki mają ułatwić szybkie znalezienie odpowiednich stron internetowych, usług lub produktów, które mogą zainteresować odwiedzającego stronę. Podjęcie decyzji o tym, czy jakiekolwiek usługi lub produkty, dostępne za pośrednictwem którejkolwiek ze stron internetowych, odpowiadają celom użytkownika, należy do zakresu odpowiedzialności odwiedzającego.

SEW-EURODRIVE nie odpowiada za działania właścicieli ani operatorów wyżej opisanych stron internetowych, za dostarczane przez nich towary lub usługi ani za treści prezentowane na ich stronach internetowych, a także nie składa jakichkolwiek gwarancji, oświadczeń ani zapewnień dotyczących tych treści i nie przyjmuje żadnej odpowiedzialności w odniesieniu do powyższych stron internetowych. SEW-EURODRIVE nie ponosi również odpowiedzialności związanej z roszczeniami, dotyczącymi naruszenia praw własności intelektualnej, należących do osób trzecich w związku z korzystaniem z jakiejkolwiek zewnętrznej strony internetowej do której link został podany na stronach internetowych SEW-EURODRIVE.

6. Treść oferty online/odpowiedzialność


Spółka SEW-EURODRIVE oferuje na swoich stronach internetowych określone informacje, usługi oraz produkty. SEW-EURODRIVE zastrzega sobie wyraźnie prawo do zmiany, uzupełniania, usuwania, czasowego i ostatecznego blokowania części lub całości swoich stron internetowych bez odrębnej zapowiedzi.

W przypadku nieodpłatnego udostępniania na stronach internetowych SEW-EURODRIVE różnych materiałów wyłącza się wszelką odpowiedzialność z tytułu ich wad rzeczowych oraz prawnych. SEW-EURODRIVE nie ponosi odpowiedzialności w szczególności za prawidłowość, bezbłędność, kompletność oraz użyteczność udostępnianych informacji, oprogramowania, dokumentacji oraz za ich ewentualne obciążenie prawami ochronnymi oraz autorskimi osób trzecich.

Wszelkie informacje prezentowane w ramach stron internetowych SEW-EURODRIVE mają charakter ogólny. SEW-EURODRIVE stara się zapewnić w czasie umieszczania informacji na stronach internetowych ich poprawność, ale nie gwarantuje dokładności zamieszczanych informacji. SEW-EURODRIVE nie odpowiada za jakiekolwiek działania podjęte na podstawie wyżej opisanych informacji oraz za jakiekolwiek straty lub szkody poniesione wskutek podjęcia takich działań.

Udostępniane na stronach internetowych SEW -EURODRIVE materiały mogą zawierać specyfikacje lub ogólne opisy technicznych możliwości poszczególnych produktów, które w poszczególnych przypadkach nie muszą odpowiadać rzeczywistości. Może to mieć miejsce np. w przypadku modyfikacji produktów. Udostępniane materiały nie mają charakteru wiążącego i nie stanowią oferty w rozumieniu prawa. Pożądane cechy produktów należy zatem w poszczególnych przypadkach uzgadniać podczas dokonywania zakupu.

7. Dostępność


SEW-EURODRIVE nie gwarantuje nieprzerwanej dostępności do stron internetowych. SEW-EURODRIVE może zawiesić funkcjonowanie stron internetowych w celach konserwacyjnych lub serwisowych, w celu aktualizacji treści lub z dowolnego innego powodu.

8. Wirusy


SEW-EURODRIVE dokłada starań w celu wyeliminowania wirusów z stron internetowych. SEW-EURODRIVE nie bierze odpowiedzialności za szkody wywołane wirusami. Przed pobraniem informacji ze stron internetowych SEW-EURODRIVE użytkownik powinien się upewnić, że zachowane zostały odpowiednie środki ostrożności.

9. Zmiany w warunkach korzystania ze stron internetowych oraz zmiany na stronach internetowych


SEW-EURODRIVE zastrzega sobie prawo w dowolnym momencie do wprowadzania zmian Warunków. Odwiedzający przeglądając strony internetowe SEW-EURODRIVE akceptuje fakt, że obowiązują go Warunki, zatem powinien sprawdzić ich treść przed ponownym odwiedzeniem stron internetowych.

SEW-EURODRIVE zastrzega sobie prawo do przeprowadzania, w dowolnym czasie i bez wcześniejszego powiadomienia korekt i zmian informacji, usług, produktów i innych treści zamieszczonych na stronach internetowych.

SEW-EURODRIVE może również w dowolnym czasie zmienić format stron internetowych.

10. Ochrona danych


Dane osobowe udostępnione SEW-EURODRIVE oraz innych spółkom grupy SEW-EURODRIVE za pośrednictwem stron internetowych SEW-EURODRIVE będą wykorzystane wyłącznie zgodnie z postanowieniami Informacji dotyczących ochrony danych osobowych SEW-EURODRIVE, zwanymi dalej „Informacjami” .

Proszę uważnie zapoznać się z Informacjami przed dalszym korzystaniem ze stron internetowych SEW-EURODRIVE. Udostępniając swoje dane osobowe odwiedzający wyraża zgodę za ich wykorzystanie zgodnie z Informacjami.

11. Procedura składania zażaleń


Jeśli mają Państwo jakiekolwiek pytania lub zażalenia dotyczące stron internetowych SEW-EURODRIVE, prosimy o kontakt z administratorem powyższych stron.

12. Ograniczenia eksportowe


Przekazywanie określonych informacji oraz usług w zależności od ich przeznaczenia lub końcowego zastosowania w świetle przepisów obowiązujących rozporządzeń wykonawczych Unii Europejskiej, Stanów Zjednoczonych i państw członkowskich UE może podlegać obowiązkowi zachowania poufności lub być w pełni zabronione. Dostęp do materiałów i usług udostępnianych na stronach internetowych SEW-EURODRIVE oraz ich przekazywanie możliwe jest jedynie wówczas, gdy użytkownik zagwarantuje przestrzeganie wszelkich krajowych i międzynarodowych przepisów ustawowych i wykonawczych dotyczących eksportu. W przeciwnym razie SEW-EURODRIVE może odmówić dostępu do stron internetowych oraz ich treści.

13. Postanowienia końcowe


Wszelkie uzgodnienia dodatkowe wymagają zachowania formy pisemnej. Jeżeli poszczególne punkty Warunków nie są zgodne z obowiązującymi przepisami prawa, pozostałe punkty Warunków pozostają w mocy.

Warunki korzystania ze stron internetowych podlegają prawu polskiemu i należy je interpretować zgodnie z postanowieniami tego prawa. Spory związane z Warunkami lub korzystaniem ze stron internetowych SEW-EURODRIVE będą rozpatrywane przez właściwe polskie sądy powszechne.

SEW-EURODRIVE